Previous Article Next Article Třídění daní
Posted in Finance

Třídění daní

Třídění daní Posted on 5.5.2023

Subjektem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je povinna platit daně. Objektem je skutečnost, která je podkladem pro zdanění. Sazba daně je měřítko, podle kterého se stanovuje daňový základ. Zdaňovací období je určitý časový úsek, za který se musí zjistit základ daně. Jak ale můžeme daně třídit?

panáček a daně

Podle způsobu ukládání daňových povinností –


·         Přímé – ukládány poplatníkům finančním orgánem přímo (např. daň dědická, darovací, silniční, z převodu nemovitostí, z příjmu FO či PO).


·         Nepřímé – odvádějí výrobci zdaňovaného zboží a služeb a jsou zahrnuty do ceny zboží (např. daň z přidané hodnoty, spotřební, daně na ochranu životního prostředí).

Podle subjektu správce daně – místní (daň z nemovitosti) a státní (daň z příjmů).

Podle charakteru veličiny –


·         Daně kapitálové – objektem je stavová veličina vyjadřující množství, zásobu nebo stav. Zjišťuje se k určitému okamžiku. Patří sem daně z majetku, dědická a darovací.


·         Daně běžné – objektem je toková veličina, vyjadřující tok, přesun za časový úsek, ohraničený dvěma časovými okamžiky. Patří sem daně důchodové, spotřební a z přidané hodnoty.
usa bankovky

Podle vztahu k platební schopnosti poplatníka –


·         Daně osobní – adresné, mají vztah ke konkrétnímu poplatníkovi tím, že zohledňují jeho platební schopnost (daně důchodové).


·         Daně ,,in rem“ – platí se bez ohledu na platební schopnost poplatníka (daně spotřební, z přidané hodnoty, výnosové, důchodové placené společnostmi, majetkové).

Podle vztahu mezi velikostí daně a velikostí daňového základu –


·         Daně bez vztahu k daňovému základu – daně paušální, které platí všechny subjekty jenom proto, že existují.


·         Daně specifické – stanoveny dle množství naturálních jednotek daňového základu nebo množství jednotek užitečné vlastnosti v daňovém základu (např. počet litrů čistého alkoholu).


·         Daně ,,ad valorem“ – určují se dle ceny zdaňovaného základu. Patří zde daň z přidané hodnoty, důchodová a výnosová.

Podle okruhu platností – nadnárodní, ústřední, střední, nejnižší správní.

Podle subjektu – daně placené FO, daně placené PO.

Podle způsobu placení –


·         Daně vybírané na základě daňového přiznání – daň z příjmů, daň z nemovitosti, silniční daň, DPH.


·         Srážkové daně – odvádí zaměstnavatel, který taky podává daňové přiznání.